Základní informace o základní škole praktické

 

Žáci s lehkým mentálním postižením jsou vzděláváni v základní škole praktické podle školního vzdělávacího programu „Modrá škola“, který vychází z Rámcového vzdělávacího program pro základní vzdělávání – přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením.
Školní vzdělávací program respektuje obecné vzdělávací cíle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Ve výuce preferujeme praktické znalosti a dovednosti, uplatnitelné v dalším studiu a v reálném životě. Tomu je podřízen výběr učebních témat i pojetí výuky. Kurikulum základní školy praktické je oproti ostatním vzdělávacím programům pro základní vzdělávání především v oblasti specifických cílů jednotlivých předmětů redukováno. 

 

 

Zaměření na osvojení klíčových kompetencí pro uplatnění v životě a schopnost dalšího vzdělávání vytváří předpoklady pro zvládnutí učňovských či studijních oborů na středních odborných a odborných učilištích. Specifikem naší školy je zvýšená hodinová dotace pro cizí jazyk a předmět informační technologie.
Část žáků je v souladu se svými individuálními potřebami vzdělávána podle individuálních vzdělávacích programů.


Učebna informatiky.

 

Nadstandardně je pro žáky s vadami řeči zajištěna individuální logopedická péče. Tu odborně garantuje a zčásti realizuje klinický logoped. Spolu s kvalifikovaným logopedem z řad učitelů zajišťují reedukaci vad řeči nad rámec řečové výchovy. Jejich činnost je podpořena kvalitním materiálně-technickým zázemím dvou specializovaných pracoven.

Pedagogický sbor je stabilizovaný a plně kvalifikovaný, škola je po celkové rekonstrukci a je vybavena moderními vzdělávacími prostředky. Žákům je k dispozici rozsáhlá knihovna, dvě velké tělocvičny a nový venkovní sportovní areál, ve všech třídách je volně přístupný internet.