Školní řád


A. REŽIM ŠKOLY, ZÁSADY CHOVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLE A PŘI ČINNOSTECH MIMO ŠKOLU

Čl.1
Školní budova se pro všechny žáky otevírá v 7, 40 hodin. Veškeré příchody po 8 hodině jsou klasifikovány jako pozdní, evidovány v třídní knize a hodnoceny příslušným výchovným opatřením. Případné omluvy jsou posouzeny třídním učitelem.

Čl. 2
Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky v šatních skříňkách, které si sami uzamykají a ihned odcházejí do učeben. V šatnách se nezdržují, odcházejí do třídy tak, aby nejpozději v 7, 55 hod. byli připraveni na výuku. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze s vyučujícím.

Čl. 3
Do tělocvičen, dílen, odborných učeben apod. odcházejí žáci organizovaně pod vedením vyučujícího. Žákům je zakázán samostatný vstup do sborovny, kabinetů a kanceláří.

Čl. 4
Při mimotřídním vyučování či zájmové činnosti se žáci scházejí 5 - 10 minut před zahájením činnosti ve vestibulu školy a vyčkají příchodu vyučujícího.
Pouze s ním odcházejí do příslušných učeben. Vedoucí nad nimi vykonává dozor po celou dobu pobytu ve škole a dohlíží na ně až do odchodu z budovy školy.

Čl. 5
Po zvonění, které ohlašuje začátek hodiny, se žáci zdržují na svém místě ve třídě. Případnou nepřítomnost vyučujícího ve třídě, jde 5 minut po zvonění ohlásit jeden žák ze třídy do kanceláře školy.

Čl. 6
Dobu přestávek tráví žáci v prostorách patra, kde je jejich učebna.
Dobu hlavní přestávky tráví žáci s učiteli pověřenými dozorem na školním hřišti či v zahradě. V případě špatného počasí zůstávají žáci v budově školy, kde mají k dispozici učebnu výpočetní techniky s připojením na Internet.
Po skončení vyučování a v době přestávky mezi dopolední a odpolední výukou jsou žáci povinni opustit prostory školy, v případě, že se neúčastní odpolední zájmové činnosti, popřípadě nejdou na oběd. Žáci prvního stupně přihlášení do školní družiny tráví dobu polední přestávky ve školní družině. Žáci praktické školy mohou na základě žádosti rodičů trávit polední přestávku ve třídě.
Do jídelny odcházejí žáci společně za doprovodu učitele. Z jídelny odcházejí žáci, kteří nenavštěvují družinu, či zájmovou činnost, samostatně domů.

Čl. 7
Žákům není povoleno se v době mimo vyučování zdržovat v prostorách školy bez dozoru učitele, ani na školním pozemku, hřišti, pozemku pro pěstitelské práce, atd. Vyjma doby přímé výuky tělesné výchovy nevykonává škola na školním hřišti povinný dohled. Dobou mimo vyučování je i doba mezi dopoledním a odpoledním vyučováním.


Čl. 8
1. Žáci jsou povinní chovat se slušně a ohleduplně ke spolužákům, vyvarovat se projevů netolerance, šikany, rasismu a xenofobie, projevovat úctu starším osobám. Na začátku a na konci každé vyučovací hodiny žáci vstanou, a tak pozdraví vyučujícího. Stejně zdraví při vstupu dospělé osoby do třídy během vyučování. Žáci vytvářejí svým chováním dobrou atmosféru ve škole a jednají tak, aby nepoškodili dobré jméno školy.
2. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Za tyto věci škola nepřebírá žádnou zodpovědnost! Za dostatečné zajištění svých věcí jsou žáci odpovědni sami. Dbají na řádné uzamykání svých skříněk v šatně i ve třídě, a to i v době, kdy své věci odkládají např. před hodinou tělesné výchovy. Nesplnil-li žák povinnost uzamčení svých věcí ve skříňce, škola neodpovídá za případnou ztrátu. Manipulace s cizími skříňkami je nepřípustná. Tento zákaz se týká i skříněk a úložných prostor ve třídách a ostatních prostorách školy. Vyučující je povinen zajistit řádné uzamčení učeben a šaten. Případné ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Ztráty z neuzamčených místností pojišťovna nehradí.
3. Používání mobilních telefonů je nepřípustné při vyučování. Porušování tohoto nařízení bude posuzováno v rámci platných výchovných opatřeních. Mobilní telefon je žák povinen mít během výuky vypnutý a uložený v tašce, popřípadě kapse oděvu.
4. Žáci mají zakázáno v celém areálu školy, na hřišti, při mimoškolních akcích a akcích pořádaných školou: nošení a používání pyrotechniky , nošení, držení, distribuci a zneužívání tabákových výrobků, alkoholu a návykových látek. Je nepřípustná účast žáků na výuce pod vlivem návykových látek. Porušení těchto ustanovení žáky bude posuzováno a klasifikováno jako hrubý přestupek dle platných výchovných opatření.
5.Třídní učitelé ve své třídě určují žákovské služby na určité období a pro určité činnosti, zavedené podle zvyklostí třídy. Služba dbá zejména na nahlášení absence vyučujícího ve třídě, zhasínání elektrického osvětlení, uzavírání oken, vody a hlášení závad na vybavení třídy.

Čl. 9
Chování ve školní jídelně
Stravující žáky přebírá od vyučujícího poslední vyučovací hodiny pedagog pověřený dozorem u šaten a jídelny. Žáci dbají po celou dobu pobytu v jídelně pokynů tohoto dozoru a personálu školní kuchyně.
Žáci se do vycházkové obuvi přezouvají až po opuštění prostor jídelny.
Školní tašky si žáci před vstupem do jídelny zamykají do skříňky ve školní šatně, nošení tašek do prostoru jídelny je zakázáno.
V odůvodněných případech může žák požádat o přednostní výdej jídla u dozírajícího učitele.
Z jídelny se neodnáší žádné jídlo, žáci vše snědí v jídelně.
Žáci šetří zařízení a vybavení jídelny, uklízí po sobě nečistoty, hradí svévolně způsobené škody.
Neukázněný žák může být potrestán zařazením na jiné místo ve frontě čekajících žáků. Za opakované přestupky závažnějšího rázu či nekulturní chování může být žák vyloučen ze školního stravování.

Čl. 10
Provoz školní družiny je od 7 do 17, 00 hodin, případné změny jsou uvedeny na vchodu do školní budovy .

Čl. 11
Nepřítomnost žáka ve výuce, odchod žáka během výuky, po skončení výuky a odchod ze školní družiny
Nepřítomnost ve vyučování jsou povinni zástupci žáka omluvit do 3 dnů od začátku absence písemně nebo telefonicky, po návratu žáka do školy písemně na omluvném listu v žákovské knížce. Omluvenku předloží žák třídnímu učiteli ihned po návratu do školy. Není li neúčast žáka ve výuce omluvena zákonným zástupcem do tří dnů, je následně pokládána za neomluvenou.
V odůvodněných případech má škola právo v případě nemoci žáka požadovat potvrzení lékaře.
Škola uvolňuje žáka z vyučování na základě písemné žádosti rodičů nebo zákonných zástupců. Na jeden až dva dny uvolňuje tř. učitel se souhlasem ředitele školy. Při uvolnění delším dvou dnů podávají rodiče písemnou žádost řediteli školy. Uvolnění během vyučování je možné pouze na základě písemné žádosti rodičů.
Děti z přípravné třídy rodiče, či pověření zástupci osobně před výukou předávají učitelce, po skončení výuky si je osobně v dohodnutý čas vyzvedávají.
Žáci jsou ze školní družiny propouštěni po příchodu rodičů či pověřených osob, nebo na základě písemného sdělení rodičů či zákonných zástupců o odchodu žáka.
Po skončení akce mimo budovu školy může žák odejít samostatně domů na základě písemného souhlasu rodičů nebo zákonných zástupců.

Čl.12
Informace týkající se organizace výuky včetně aktuálních změn a výjimečných opatření předává škola rodičům prostřednictvím zápisu v žákovské knížce alespoň jeden den před konáním akce.


B. HYGIENA A BEZPEČNOST PRÁCE

1. Žáci jsou z hygienických důvodů povinni používat v prostorách školy domácí obuv (pantofle, sandály, bačkory), nošení sportovní obuvi je v prostorách školy, vyjma tělocvičen, zakázáno.
2. Žáci chodí slušně a čistě oblečeni a upraveni, svrchní oděv odkládají v šatně.
3. Žáci jsou povinni dbát na hygienu zvlášť před jídlem a po použití WC.
4. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob.
5. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě, jiné učebně nebo hřišti jsou žáci povinni hlásit ihned svému třídnímu učiteli nebo kterémukoliv z vyučujících. Vyučující jsou povinni poskytnout neodkladně ošetření a úraz zaevidovat do knihy úrazů.
6. Úrazy žáků, ke kterým došlo při společné činnosti žáků mimo školu (včetně školy v přírodě), je třeba bez odkladu hlásit vedení školy.
7. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a vedením bez dozoru učitele.
8. Při výuce v tělocvičně, na pozemcích a v odborných pracovnách zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané vnitřním řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu jsou povinni s nimi seznámit žáky při první vyučovací hodině školního roku a dodatečně poučit žáky, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy. Řády odborných učeben tvoří přílohu vnitřního řádu školy.
9. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky zvlášť poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kursy, školy v přírodě, atd. platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.
10. Žáci jsou poučováni o specifikách bezpečnosti chování ve škole při výuce i mimo výuku vždy na začátku školního roku. O poučení je veden zápis.
11. Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných návykových látek, používání ponorných elektrických vařičů, ponechávání peněz v hotovosti a osobních cenných věcí volně ve stolech, skříních, ve třídě i kabinetech a ponechávat je ve škole přes noc.


C. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou:
Hodnocení žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů realizovaného vzdělávacího programu, popřípadě z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v individuálních vzdělávacích programech jednotlivých žáků. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné odborně správné a doložitelné. Hodnocení ve speciální škole plní motivační funkci a je realizováno s ohledem na specifické vzdělávacím předpoklady, schopnosti a dovednosti žáka.

2. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků:
Sebehodnocení žáků je nedílnou součástí vzdělávacího procesu schopnost sebehodnocení je jednou z klíčových cílových kompetencí. Žák dostává formou slovních i písemných výstupů relevantní informace pro vlastní sebehodnocení. Žáci jsou odborně metodicky vedeni k sebehodnocení v průběhu celého vzdělávání, ve všech jeho složkách. Součástí sebehodnocení a součástí vedení k němu je zpětná vazba poskytovaná učitelem nebo vychovatelem. Sebehodnocení je realizováno ve strukturované podobě ústní nebo písemnou formou.

3. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristiky, včetně předem stanovených kritérií.

Prospěch žáka v jednotlivých předmětech se klasifikuje těmito stupni:
1 - výborný,
2 - chvalitebný,
3 - dobrý,
4 - dostatečný,
5 - nedostatečný.

Chování žáka se klasifikuje těmito stupni:
1 - velmi dobré,
2 - uspokojivé,
3 - neuspokojivé.

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:
a) prospěl(a) s vyznamenáním,
b) prospěl(a),
c) neprospěl(a).

Kritéria pro klasifikaci prospěchu:
Stupeň 1 (výborný)
Žák osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení teoretických a praktických úkolů správně nebo s menšími chybami. Ústní a písemný projev je zpravidla správný a výstižný. Žák je schopen samostatně pracovat po předběžném návodu učitele.

Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení teoretických a praktických úkolů s menšími chybami. Ústní a písemný projev má drobné nedostatky ve správnosti a přesnosti. Žák je schopen pracovat s menšími obtížemi po předběžném návodu učitele.

Stupeň 3 (dobrý)
Žák má v přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků závažné mezery. Své vědomosti dokáže uplatnit jen za pomoci učitele. Jeho ústní a písemný projev je málo rozvinutý. Žák je schopen plnit úkoly pod dohledem učitele.

Stupeň 4 (dostatečný)
Žák má v přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků četné a závažné mezery. Své vědomosti dokáže uplatnit velmi omezeně a jen za stálé pomoci učitele. Jeho ústní a písemný projev je nerozvinutý. Žák je schopen pracovat pouze pod trvalým vedením učitele.

Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák si předepsané učivo neosvojil. Jeho ústní a písemný projev je nevyhovující. Žák není schopen pracovat ani s trvalou pomocí učitele.

Kritéria pro klasifikaci chování:
Stupeň 1 (velmi dobré)
Žák respektuje ustanovení školního řádu a osvojil si základní pravidla společenského chování, která dodržuje ve škole i na veřejnosti. Projevuje dobrý vztah k učitelům i spolužákům.
Stupeň 2 (uspokojivé)
Žák se dopustil závažného přestupku nebo se dopouští opakovaně méně závažných přestupků proti ustanovení školního řádu a pravidlům společenského soužití ve škole i na veřejnosti. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.
Stupeň 3 (neuspokojivé)
Žák se dopouští závažných přestupků proti školnímu řádu, nerespektuje pravidla společenského soužití a porušuje právní normy. Přes udělení opatření k posílení kázně pokračuje v asociálním chování a nemá snahu své chyby napravit.

Podrobná pravidla hodnocení chování a udělování výchovných opatření jsou obsažena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí školního řádu.

Slovní hodnocení je realizováno u žáků vzdělávaných dle individuálních vzdělávacích programů. U ostatních žáků může být realizováno v případech hodných zvláštního zřetele na základě žádosti rodičů nebo zákonných zástupců.
Hodnocení žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů realizovaného vzdělávacího programu, popřípadě z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v individuálních vzdělávacích programech jednotlivých žáků. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné odborně správné a doložitelné. Hodnocení ve speciální škole plní motivační funkci a je realizováno s ohledem na specifické vzdělávacím předpoklady, schopnosti a dovednosti žáka.
Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.

Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace

Celkové hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace se realizuje stupni:
a) prospěl(a) s vyznamenáním,
b) prospěl(a),
c) neprospěl(a).
Stupeň hodnocení se určuje z hodnocení jednotlivých předmětů získaného převodem slovního hodnocení jednotlivých předmětů na ekvivalentní klasifikační hodnocení.

Způsob získávání podkladů pro hodnocení:
Podklady pro hodnocení se získávají průběžným hodnocením chování a výsledků vzdělávání žáků v průběhu školního roku. Podkladem pro hodnocení prospěchu jsou především výsledky písemného a ústní prověřování získaných kompetencí v jednotlivých vyučovacích předmětech.

Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách
Realizace komisionálních a opravných zkoušek se řídí dikcí § 22 a § 23 vyhlášky č. 454/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

§ 22 Komisionální přezkoušení
(1) Komisi pro komisionální přezkoušení [15] (dále jen"přezkoušení") jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.

(2) Komise je tříčlenná a tvoří ji:
a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy,
b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu,
c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

(3) Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením podle §15 odst. 2 nebo stupněm prospěchu podle §15 odst. 3 . Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.

(4) O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.

(5) Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení.

(6) Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem.

(7) Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.

§ 23 Opravná zkouška
(1) Komisi pro opravnou zkoušku jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.

(2) Pro složení komise a její činnost platí obdobně ustanovení § 22 odst. 2 až 6 .


Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou hodnoceni způsobem, který zohlední jejich specifické potřeby, tj. v souladu s cíli individuálních vzdělávacích programů, formou která nejlépe vyhovuje jejich individuálním potřebám.
Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je obsaženo v příloze č. 2, která je nedílnou součástí školního řádu.


D. PRÁVA ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DĚTÍ A NEZLETILÝCH ŽÁKŮ

Žáci mají právo:
- na vzdělání a školské služby podle školského zákona, na účast ve výuce podle rozvrhu školy a na odpočinek ve volném čase. Škola zabezpečuje žákům přístup k informacím zejména takovým, které podporují jejich duchovní, morální a sociální rozvoj - volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí
- zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat
- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje
- na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání v rozsahu dle školského zákona
- na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání, v případě zletilých žáků mají toto právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost.
- žáci mají právo vyjádřit svůj názor ve věcech, které se jich týkají, tento názor musí být vyjádřen vhodnou a slušnou formou, své názory, připomínky a dotazy mohou žáci vyjádřit i mimo jiné anonymně prostřednictvím schránky ve vestibulu školy
- je právem žáků požádat o pomoc pedagogy školy včetně výchovného poradce nebo ředitele v případě, že se ocitli v tísni nebo mají nějaké osobní problémy
- žáci mají právo na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, šikanou a před všemi formami sexuálního zneužívání a na ochranu před kontaktem s narkotiky
- žáci mají právo v souvislosti s výukou užívat zařízení školy pomůcky a učebnice a jsou povinni udržovat vše v pořádku a nepoškozené.


E. POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DĚTÍ A NEZLETILÝCH ŽÁKŮ DLE ŠKOLSKÉHO ZÁKONA

Žáci a studenti jsou povinni:
a) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat,
b) dodržovat školní a vnitřní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
c) plnit pokyny pedagogických pracovníků škol vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem.
(2) Zletilí žáci a studenti jsou dále povinni:
a) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
b) dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
c) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a studenta, a změny v těchto údajích.
(3) Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni:
a) zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení,
b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka,
c) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
e) oznamovat škole a školskému zařízení údaje pro školní matriku podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona (viz příloha 1) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích.
f) Při svévolném poškození majetku školy nebo majetku druhé osoby je povinností viníka a jeho rodičů uvést věc do původního stavu, případně ji v plné výši uhradit. V případě, že zákonní zástupci žáka odmítnou uhradit vzniklou škodu, může škola řešit náhradu prostřednictvím přestupkového řízení.
V Praze 1. 9. 2008                                                                 PhDr. Karel Kaprálek

 

Příloha č.1 a 2 ke školnímu řádu