Přípravná třída základní školy

  • Přípravná třída je určená pro děti s odkladem školní docházky.
     

  • Přípravná třída je určena pro sociálně a zdravotně znevýhodněné děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
     

  • O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Obsah vzdělávání v přípravné třídě se řídí rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a je součástí školního vzdělávacího programu.
 

Školní družina.
 

Do přípravné třídy v souladu s výše uvedeným výčtem  přijímáme děti s odkladem školní docházky, děti se sociálním znevýhodněním a děti se širokým spektrem zdravotních problémů.

Děti jsou ve škole od 8 hod do 12 hod., případně je možné dohodnout i kratší pobyty s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu a možnostem dítěte. Ve třídě je maximálně 10 žáků, pracují s nimi dvě zkušené speciální pedagožky. Výuka je individualizovaná, realizovaná dle individuálních vzdělávacích programů.

Přípravná třída je umístěna v přízemí školy v pěkném, klidném prostředí s přímým vstupem na zahradu.

V případě potřeby a vhodnosti delšího pobytu ve škole je možné dítě zařadit do školní družiny. Docházka do přípravného ročníku je zdarma. Pokud mají rodiče zájem o stravování dítěte ve školní jídelně, hradí stravné.

Cílem přípravného ročníku je předcházet školní neúspěšnosti dětí na základní škole, připravovat je na pravidelnou cílevědomou práci, zvýšit jejich školní připravenost v oblasti kognitivní i sociální, zlepšit jejich vyjadřovací schopnosti, naučit je žít v kolektivu. S rodiči dětí úzce spolupracujeme. Jsme v kontaktu s psychologickou poradnou a všechny předškolní děti absolvují včas vyšetření pro správné zařazení do odpovídajícího typu školy. 

V případě, že máte zájem o zařazení svého dítěte do našeho přípravného ročníku nebo se chcete přijít jenom podívat  kontaktujte nás zde.