Povinně zveřejňované informace

1. Název

Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576


2. Důvod a způsob založení, podmínky a principy provozování činnosti

Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 vznikla na základě zřizovací listiny č. j. N‑1337/97 ze dne 8. 12. 1997, vydané zastupitelstvem hlavního města Prahyna základě ustanovení § 59 odst. 2 písm. i) zákona č.131/2000 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů  a ustanovení  § 23 ost. 1 písm. b) a § 27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako příspěvková organizace hlavního města Prahy.
Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 poskytuje základní a střední vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí školy jsou přípravná třída základní školy, školní družina a školní jídelna. Organizace zabezpečuje školní stravování a závodní stravování.
Zřizovatelem a zároveň jediným nadřízeným orgánem je Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy.

3.Organizační struktura
Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 jako příspěvková organizace je samostatnou právnickou osobou.

Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města.
Ředitel: PhDr. Karel Kaprálek
Kontaktní spojení: 736155338


4. Kontaktní spojení pro podání žádosti, opravného prostředku, osobní návštěvy

Sídlo: Kupeckého 576, Praha 4 – Háje, 149 00
Adresa pro písemný styk:
Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576
Praha 4 – Háje, 149 00
Návštěvní hodiny: v době otevření školy 7:30 - 16:00 (nejlépe po telefonické domluvě)
Telefonní spojení:
Ústředna - 272916650
Ředitel  - 272 950 889
Mobil - 736 155 338
Fax 272950889
Jídelna: 272914941
Adresa internetových stránek www.modraskola.cz
Adresa e-podatelny skola@modraskola.cz
ID datové schránky: 7ab8ax4
Elektronické adresy:
Ředitel - karel.kapralek@modraskola.cz
Zástupkyně ředitele - marie.sramkova@modraskola.cz
Hospodářka - daniela.bednarova@modraskola.cz
Jídelna - daniela.bednarova@modraskola.cz
Vyučující - jmeno.prijmeni@modraskola.cz

5. Bankovní spojení

Bankovní spojení -  KB Kosmická 532, Praha 11, č.ú. - 75531-041/0100

6. IČ

IČ 48135411

7.DIČ

DIČ CZ48135411

8. Rozpočet

Rozpočet

9. Podmínky podání žádosti o informace

Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány, územními samosprávnými celky a jejich orgány a veřejnými instituce stanovuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Žadatelem o informaci je každá fyzická i právnická osoba.

Žádost musí obsahovat
Specifikaci povinného subjektu
Sdělení, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Žadatel – fyzická osoba uvede: Jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště (příp. doručovací adresu)
Žadatel – právnická osoba uvede: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla (příp. adresu pro doručování)

Způsob podání žádosti
Elektronicky emailem na adresu elektronické podatelny
Písemně na adresu sídla nebo předáním v kanceláři školy
Faxem

10. Postup při vyřizování žádostí

Podmínky a způsob vyřizování žádosti o informace stanovuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

11. Podmínky pro podání opravného prostředku (odvolání, stížnost)

Podmínky a způsob podání odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o informace či stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace stanovuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Způsob podání odvolání či stížnosti
Elektronicky emailem na adresu elektronické podatelny
Písemně na adresu sídla nebo předáním na Sekretariát generálního ředitele (Centrální podatelna)
Ústně vedoucímu Odboru organizace a řízení.
Faxem

12. Formuláře

Formulář pro podání žádosti není stanoven.
Formulář pro podání opravného prostředku není stanoven.

13. Popis postupů - návody na řešení životních situací

Povinný subjekt je povinen poskytnout odpověď na žádost o informaci ve lhůtě 15 dnů ode dne dodání žádosti. Tato lhůta může být prodloužena nejvýše o 10 dní a to pouze z důvodu: vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou odděleny od úřadovny vyřizující žádost,
vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.
Neobsahuje-li žádost povinné informace o žadateli nebo je žádost nesrozumitelná, povinný subjekt žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti vyzve k doplnění či zpřesnění žádosti.

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat ve lhůtě do 15 dnů od data doručení rozhodnutí odvolání, a to podáním u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal.
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace lze podat do 30 dnů ode dne doručení sdělení informace nebo od uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.

14. Nejdůležitější právní předpisy

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů,
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,
Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon,
Vyhláška Ministerstva informatiky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup,
Vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Za informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. je Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 oprávněna žádat úhradu dle Sazebníku, ve smyslu § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Sazebník úhrad

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací nebylo prozatím vydáno.

16. Licenční smlouvy

Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 neposkytuje žádné výhradní licence.

17. Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2015

Zveřejňování zákázek

Zakázka malého rozsahu - rekonstrukce podlahy v tělocvičně