Školní jídelna

 


Školní jídelna prošla stejně jako ostatní prostory školy  rozsáhlou rekonstrukcí a stravování probíhá v pěkném, moderním prostředí v souladu s nejnovějšími hygienickými předpisy. Školní jídelna poskytuje služby našim žákům i cizím strávníkům. Stravování pro cizí strávníky je prostorově  odděleno. Pro stravování platí tyto pokyny dané vnitřním řádem.   

  Školní jídelna.


PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
 

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ

Žáci obdrží před začátkem stravování ve školní jídelně PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ. Na přihlášce je třeba vyplnit jméno, třídu, bydliště, datum narození žáka a kontakt na zákonného zástupce. Vyplněná přihláška je počítačově zaevidována a platná po celou dobu školní docházky. Svým podpisem na přihlášce se zákonný zástupce zavazuje plnit všechny povinnosti vyplývající z účasti ve školním stravování. Stravujeme i cizí strávníky, ti před začátkem stravování ve školní jídelně též vyplní PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ a svým podpisem se zavazují plnit podmínky stravování.
 

JÍDELNÍ LÍSTKY

Jídelní lístky jsou vyvěšeny vždy ve ŠJ a u hlavního vchodu školy.

PLATBA OBĚDŮ

1. Stravné musí být vždy uhrazeno nejpozději do 1. dne v měsíci. Pokud se 2. den v měsíci strávník u výdeje neprokáže potvrzenou průkazkou, nebude mu vydán oběd.

2. Stravné lze platit:
- poštovní poukázkou
- příkazem nebo trvalým příkazem z účtu strávníka na účet ŠJ 6595430217/0100
- hotově ve školní jídelně

3. Každý strávník nebo zákonný zástupce je povinen odhlásit obědy v době nepřítomnosti žáka, a to nejpozději 1 den předem – Vyhl. č. 107/2005 § 4 odst. 9. První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo šk.zařízení se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole nebo šk. zařízení. Odhláška se přijímá na týž den nejpozději od 7,00 – 7,15 hod. Obědy se odhlašují na tel.čísle ŠJ 272 914 941.
Žák je přihlášen ke stravování vždy na celý školní rok.

4. Placení stravného je upraveno novým školským zákonem Vyhláškou č. 107/2008 ze dne 13.3.2008 ve znění pozdějších předpisů.

Platné ceny oběda podle věku žáka, jaký dosáhne ve školním roce. Školní rok je vždy od 1.9. -31.8.

7 - 10  let 25,- Kč
11 - 14 let 27,- Kč
15 let a více 29,- Kč
 

Odhlášené obědy se odečítají ze stravného následujícího měsíce, případný přeplatek se vrací na konci školního roku nebo při ukončení stravování v  hotovosti rodičům nebo žákům oproti podpisu na výdejním pokladním dokladu, nebo vrácení částky zpět na účet plátce.

CENY OBĚDŮ

Žák platí obědy podle věku, jaký dosáhne ve školním roce. Školní rok je vždy 1.9. – 31.8. (Vyhláška č. 107/2005 Sb. ze dne 25.2.2005)

Věk 7 – 10 let 25,- Kč
Věk 11 – 14 let 27,- Kč
Věk 15 a více let 29,- Kč
Cizí strávníci 65,- Kč

Odhlášené obědy se odečítají ze stravného následujícího měsíce,případný přeplatek se vrací na konci školního roku nebo při ukončení stravování na hotovosti rodičům nebo žákům oproti podpisu na výdejním pokladním dokladu, nebo vrácení částky zpět na účet plátce.

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

Odhlašování obědů se provádí nejpozději 24 hod. předem. Do ŠJ hlaste i dlouhodobou nepřítomnost (lázně, dlouhodobé nemoci apod.), odhlášky jsou nutné i v situaci, kdy ještě obědy nebyly uhrazeny – strávník je počítačově evidován na celou školní docházku. Odhlášky jako výlety, hory apod. nahlaste jeden týden dopředu buď písemně v jídelně nebo emailem na adrese jídelna@modraskola.cz.

ŽÁCI A ZAMĚSTNANCI MAJÍ NÁROK NA STRAVU ZA DOTOVANOU CENU POUZE V PŘÍPADĚ ALESPOŇ TŘÍ HODINOVOU PŘÍTOMNOSTÍ VE ŠKOLE, RESP. NA PRACOVIŠTI.

Pokud strávník z nějakého důvodu stravu neodebere a neodhlásí dle výše uvedených podmínek zaplatí cenu ve výši finančního normativu (dle článku ceny obědů).

ORGANIZACE PROVOZU STRAVOVÁNÍ

Výdej obědů
11,45 – 14,00 hod. žáci a zaměstnanci školy
11,45 – 13,30 hod. cizí strávníci

Cizí strávníci mohou použít WC v hale školy s označením „návštěva“. Cizí strávníci se stravují ve ŠJ k tomu vyhrazeném prostoru. Výdej obědů do vlastních nádob je v době od 11,45 do 12,00 hod.

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VYPLÝVÁ : z vyhlášky ministerstva školství č. 107/2005 Sb. o školním stravování z vyhlášek ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb.a č.140/2005 Sb. z vyhlášky ministerstva financí č. 94/2006 Sb. o závodním stravování ve znění pozdějších předpisů.

Zpracovala: Daniela Bednářová

Schválil: Karel Kaprálek, ředitel školy d
 V Praze dne 1.5.2016

 

Připomínky, náměty a dotazy k provozu školní jídelny předkládejte vedoucí školní jídelny osobně, či telefonicky na čísle: 272 914 941.