Stručná historie školy

 

První list kroniky.

Historie naší školy začíná školním rokem 1943/44. Pro školní rok 1943/44 byla povolena výnosem zemského prezidenta  z 10.9.1943 č.j. II – 1C/h 1598/43 při obecné škole v Chodově pomocná škola. Pomocná škola byla otevřena jako jednotřídní  dne 8.10.1943 a umístěna  na obecním úřadě v prvním patře.

 

Od školního roku 1948/49 byla dosavadní pomocná třída změněna v samostatnou školu s názvem zvláštní škola. První ředitelkou školy byla jmenována A.Hájková. Stav žáků ve třídě se pohyboval okolo 15, během let byly zřízeny pobočky v Písnici, která se posléze osamostatnila, a v Dubči, která zanikla.

 

Od školního roku 1960/61 byla škola přestěhována bez jakýchkoliv předběžných jednání do přístavku budovy ZDŠ Na Chodově, k dalšímu stěhování došlo v roce 1966/67, kdy  zvláštní škola byla opět bez upozornění přestěhována do naprosto nevyhovujících prostor v rámci budovy ZDŠ Na Chodově.

Od 11.9.1978 byla zvláštní škola rozšířena na dvojtřídní školu a 1.10.1978 na trojtřídní školu. Ředitelství zůstává na ZDŠ Na Chodově 53, další třídy jsou umístěny  v budově ZDŠ Jižní Město – Háje II a ZDŠ Jižní Město. Rozšiřování školy souvisí se vznikajícím sídlištěm Jižní Město.

 

Od školního roku1979/80 byly všechny třídy přestěhovány do současného objektu ZŠ Kupeckého 576 (A Hodinové Spurné). V přízemí budovy bylo umístěno 6 tříd  a dalších 5 tříd bylo rozptýleno po budově školy.

 

Škola se neustále rozrůstá, a proto ve školním roce 1981/82 bylo 15 tříd umístěno na ZŠ Kupeckého a bylo zřízeno detašované pracoviště se třemi třídami na ZŠ Na Chodovci na Spořilově. Od dalšího školní roku se třídy na ZŠ Na Chodovci přestěhovaly do posledního, třetího patra, do 7 místností, které byly v katastrofálním technickém stavu. V tomto období má škola nejvyšší počet žáků  (okolo 220 žáků) – ve školním roce 1989/90 251 žáků.

 

Po velkém úsilí sjednotit školu, dochází k postupnému slučování dislokovaných pracovišť – v roce 1993 získává škola právní subjektivitu a  je zrušeno dislokovaného pracoviště  na ZŠ Na Chodovci na Spořilově a  v roce 1996 na Gymnáziu Opatov v ulici Konstantinova. Podmínky pro sloučení všech dislokovaných pracovišť byly vytvořeny vyřešením majetkových sporů o budovu ZŠ Kupeckého 576, která byla předána v roce 1995 MČ Prahy 11 zvláštní škole a byl vypracován útlumový program pro ZŠ Kupeckého 576 a v roce 1997 ZŠ Kupeckého 576 je sloučena  se ZŠ Mendelova a v budově zůstává pouze jeden subjekt Zvláštní škola, Praha 4, Kupeckého 576.  V letech 2000 až 2003 prošla škola rozsáhlou a pro chod školy velmi náročnou rekonstrukcí. Starý vzhled budovy prošel zásadní proměnou a i vnitřní vybavení školy je zcela nové a moderní. Od školního roku 2003/2004 byla do naší školy začleněna ZvŠ a PŠ Baarova a název školy se změnil na Speciální školy, Praha 4, Kupeckého 576.
 

Poslední změna názvu školy na Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 těsně souvisí s rozšířením vzdělávací nabídky školy o paralelní třídy základní školy pro žáky s poruchami učení a chování. Dle této koncepce se ve škole vyučuje od školního roku 2010/2011.

 

Ředitelé zvláštní školy:

 

Anna Hájková

1943 - 1950

 
 

Jiřina Skleničková (Zemanová, Formanová)

1951 - 1976

 
 

Hana Kopalová

1976 - 1978

 
 

Zdena Vošalíková

1978 - 1987

 
 

Jana Vrchotická

1987 - 1990

 
 

Mgr. Božena Hrnčířová

1990 - 1995

 
  Mgr. Kateřina Andrlová 1995 - 2004  
 

PhDr. Karel Kaprálek

2004 - dosud